LETA 2019konferencija

LETA 2019 konferencija: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, spalio 11-12 dd.

image1
image2

2019 spalio 11-12 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre,  vyko  III – oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) ir III – oji edukologijos doktorantų konferencija „Ugdymo ir švietimo  ateities idėjos“, kurią  organizavo  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kalbų ir edukacijos katedra.

 Konferenciją atidarė LETA prezidentė prof. Liudmila Rupšienė.  Atidaryme dalyvavo ir dalyvius sveikino Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič. Kartu atvyko ir visos konferencijos darbe dalyvavo  ministerijos atstovai  Loreta Žadeikaitė, Ričardas Ališauskas, Teresa Aidukienė, Laima Rutkauskienė Almeda Kurienė, Algimantas Šimaitis, Asta Dilytė, Jurgita Bagdonaitė.  Šeimininkų vardu konferenciją sveikino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  (LSMU) prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis.

Pirmąją konferencijos dieną  iki pietų vyko dvi sesijos. Plenariniame  posėdyje pranešimus skaitė Kauno technologijos universiteto  profesorė habil. dr. Palmira Jucevičienė  –  „Nuo  socialinės  atskirties į gerovės valstybę: kokios koncepcijos universiteto reikia Lietuvai?“,  Vilniaus universiteto docentės  dr. Rita Makarskaitė –Petkevičienė  ir  dr. Aušra Žemgulienė  – „Pasiklydę švietime: tarp idėjų ir realybės“, Vytauto Didžiojo universiteto docentė  dr. Rasa Nedzinskaitė – Mačiūnienė –   „Ekologinis požiūris į dabarties mokyklą“ ir  docentė dr.  Ramutė Teresė Bruzgelevičienė  –  „Nueinančios ateinančios  grįžtančios idėjos?“

Antrojoje sesijoje vyko trys paraleliniai posėdžiai:  apskritojo stalo diskusiją „Formalaus ir neformalaus mokymosi dermė kaip atskirties  įveikos galimybė“  moderavo  Kauno trečiojo amžiaus universiteto rektorė  prof. (HP) dr. Nijolė Petronėlė Večkienė;  antrasis paralelinis posėdis  „Europos edukacinių tyrimų asociacija (EERA), Pasaulio edukacinių tyrimų asociacija (WERA) ir Europos Edukacinių tyrimų asociacijos konferencijos (ECER) – edukacijos tyrėjų tarptautinio bendradarbiavimo ir edukacinių tyrimų kokybės tobulinimo platformos“  buvo skirtas  besidomintiems edukologijos mokslo  tyrimais ir jų sklaida;   specialus  plenarinis konferencijos posėdis Naujos kryptys medicinos edukacijoje“ skirtas medikų ugdymo klausimams.  Jame pranešimus skaitė Kauno technologijos universiteto profesorė  dr. Monika Petraitė – „Medicinos demokratizacija ir digitizacija: edukacija pokyčių agento vaidmeniui”, LSMU Studijų centro vadovas prof. dr. Žilvinas Dambrauskas  – „Sėkmingi savarankiški medicininės simuliacijos mokymai:  namų darbai dėstytojams”  ir  LSMU docentas  dr. Jonas Čeponis –  „Kaip parengti ХХI a. gydytoją?“.

Po pietų konferencijos  darbas  tęsėsi  LSMU Kalbų ir edukacijos katedros erdvėse.  Čia vyko 13   paralelinių  posėdžių  aukštojo mokslo ir profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, įtraukaus ugdymo, meninio ugdymo, mokymosi visą gyvenimą, pedagogų profesinio tobulėjimo, socialinio ugdymo, sporto edukacijos, švietimo ir ugdymo istorijos, švietimo vadybos ir lyderystės, tyrimų metodologijos, ugdymo filosofijos ir švietimo politikos sekcijose  ir   Vytauto didžiojo universiteto profesoriaus dr. Jono Ruškaus paskaita pirmo kurso edukologijos doktorantams „Socialinių tyrimų metodologija“. Antrojoje  konferencijos dalyje buvo pristatyti 86 žodiniai ir stendiniai pranešimai, kuriuos parengė 117 autorių.

Spalio 12 d.  konferencijos darbas intensyviai tęsėsi.    Nuo pat ryto paraleliai vyko apskritojo stalo diskusija „Kokiais būdais galima ugdyti kultūrinį raštingumą mokykloje? Dialls 2020 projekto siūlymai“ ir  edukologijos mokslo krypties   antrojo kurso doktorantų disertacinių projektų pristatymai; antrojoje  ir  trečiojoje sesijose  –  LETA prezidentės, Klaipėdos universiteto profesorės Liudmilos Rupšienės mokymai „Iššūkiai analizuojant edukacinių tyrimų duomenis su SPSS“, kuriuose  dalyvavo ne tik jaunieji tyrėjai, bet ir patyrę mokslininkai.

Iš viso į konferenciją užsiregistravo 168  ne tik edukologijos   bet ir kitų sričių mokslininkai ir doktorantai. Pirmąją dieną konferencijos darbe dalyvavo 143 pranešėjai ir klausytojai, antrąją –  daugiau kaip  50  dalyvių.

 Pirmosios konferencijos dienos pabaigoje įvyko visuotinis LETA susirinkimas. Jame dalyvavę

 asociacijos nariai  patvirtino naujos redakcijos LETA įstatus, išrinko naująją LETA valdybą.

Apie konferencijos darbą informacija pateikiama  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto interneto svetainėje www.lsmuni.lt. ir  savaitraštyje „Ave vita“ http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/leidybos-namai/leidiniai/