LETA Valdyba

Prezidentė Liudmila Rupšienė
(Klaipėdos universitetas)
liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

Vice-prezidentė Raimonda Brunevičiūtė
(Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt

Vice-prezidentė Irena Stonkuvienė
(Vilniaus universitetas)
irena.stonkuviene@fsf.vu.lt

Sekretorė Monika Orechova
(Vilniaus universitetas)
monika.orechova@fsf.vu.lt

Saveikenė

Iždininkė Diana Saveikienė
(Klaipėdos universitetas)
dianasaveik@gmail.com

Tinklų komitetų pirmininkai:

Mokymosi visą gyvenimą tinklo komiteto pirmininkė
habil.dr. Palmira Jucevičienė,
Kauno technologijos universitetas,
palmira.juceviciene@ktu.lt

Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo komiteto pirmininkė
prof.habil.dr. Vilija Targamadze,
Vilniaus universitetas,
vilija.targamadze@gmail.com

Socialinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
prof.dr. Odeta Merfeldaitė,
Mykolo Romerio Universitetas,
o.merfeldaite@mruni.lt

Įtraukaus ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
prof.dr. Alvyra Galkienė,
Vytauto Didžiojo universitetas,
galkiene@gmail.com

Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklo komiteto pirmininkė
prof.dr. Genutė Gedvilienė,
Vytauto Didžiojo universitetas,
genute.gedviliene@vdu.lt

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
doc.dr. R. Makarskaitė-Petkevičienė,
Vilniaus universitetas, petkeviciene.r@gmail.com

Bendrojo ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
prof.dr. Aušra Kazlauskienė,
Šiaulių universitetas,
akazlauskiene@yahoo.com

Tyrimų metodologijos tinklo komiteto pirmininkė
prof.dr. Liudmila Rupšienė,
Klaipėdos universitetas,
liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo komiteto pirmininkė
prof.dr. Lilija Duoblienė,
Vilniaus universitetas,
lilija.duobliene@gmail.com

Švietimo ir ugdymo istorijos tinklo komiteto pirmininkė
doc.dr. Irena Stonkuvienė,
Vilniaus universitetas,
irena.stonkuviene@fsf.vu.lt

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo komiteto pirmininkė
prof.dr. Raimonda Brunevičiūtė,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt.

Sporto edukacijos tinklo komiteto pirmininkė
prof.dr. Asta Šarkauskienė,
Klaipėdos universitetas,
asta.sarkauskiene@ku.lt

Meninio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė
doc. dr. Jucevičiūtė-Bartkevičienė,
Vytauto Didžiojo universitetas,
vaivajuce@hotmail.com

Strateginių partnerysčių tinklo komiteto pirmininkė
lektorė dr. Auksė Petruškevičiūtė,
Vytauto Didžiojo universitetas,
aukse.petruskeviciute@vdu.lt

LETA strateginės plėtros tinklo komiteto pirmininkas
prof.dr. Remigijus Bubnys,
Šiaulių universitetas,
rbubnys@gmail.com

Projektinės veiklos tinklo komiteto pirmininkė
dr. Eglė Pranckūnienė,
VŠI Mokyklų tobulinimo centras
egle@mtc.lt

Doktorantų tinklo komiteto pirmininkė
dokt. Lina Bairašauskienė,
Klaipėdos universitetas,
linuteb@yahoo.com